Gedragsregels.

 

Voorwoord

Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd dienen te worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Bovendien moet in een vereniging alles goed overzichtelijk blijven.

Alle mensen die iets voor de vereniging doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat slechts een enkeling voor iedereen aan het werk is. De vereniging is tenslotte van ons allemaal. We zijn namelijk lid van SC Overamstel en dat laten we zien! Op onze club en daarbuiten. Als lid van SC Overamstel willen we trots zijn op onze club en allen die het mogelijk maken dat de club floreert.

Hierna volgt een overzicht van onze gedragsregels. Gedragsregels, die niet alleen gelden binnen onze vereniging maar ook ‘zeker’ buiten onze vereniging, o.a. bij uitwedstrijden, uittoernooien etc. Kortom: de gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, of waar namens de vereniging aan deelgenomen word

1. Regels ten aanzien van het lidmaatschap

Aanmelden als lid van de vereniging

 • Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier zoals dit op de website staat, waarna je de aanmelding completeert door de administratiekosten € 15,– (eenmalig) en de contributie te betalen.
 • Je bent pas als speler speelgerechtigd als je in het bezit bent van het spelersnummer van de KNVB.

 

Opzeggen als lid van de vereniging

 • Je kunt zich alleen schriftelijk (email is ook toegestaan) afmelden als lid van de vereniging bij het hoofdbestuur.
 • Je krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je opzegging, De opzegging wordt daadwerkelijk van kracht als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 • Bij niet schriftelijk opzeggen, blijf je lid van de vereniging, met de hieraan verbonden financiële verplichtingen.
 • Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen sturen we je een aanmaning, voldoe je dan alsnog niet aan je financiële verplichtingen dan wordt een incassobureau ingeschakeld en komen de kosten daarvoor voor jouw rekening.

 

Contributie

 • Iedere speler betaalt contributie en deze moet betaald worden binnen 30 dagen na het eerste schrijven van SC Overamstel door ClubCollect of je maakt gebruik van de mogelijkheid om de contributie in 4 termijnen te betalen. Indien niet aan de contributieverplichting wordt voldaan, schakelt SC Overamstel een incassobureau in. De kosten hiervan komen voor rekening van het desbetreffende lid. Daarnaast neemt het bestuur passende maatregelen
 • Indien je een betalingsregeling wilt treffen voor de contributie, neem je hiervoor contact op met het bestuur.

 

2. Ten aanzien van roken en alcohol

 

Hoewel er al lange tijd genoegzaam bekend is dat roken en alcohol schadelijk zijn voor de (volks)gezondheid en eigenlijk niet samengaan met sportbeoefening, is pas de laatste tijd de overheidsbemoeienis merkbaar als gevolg van wettelijke maatregelen. Natuurlijk zijn niet alleen de wettelijke maatregelen een reden om ook binnen onze vereniging tot regels en afspraken te komen; ook het gezonde verstand geeft dit aan en door de maatschappelijke veranderingen is het wellicht makkelijker om deze nu in te voeren.

Rookverbod:

 • Dit betekent dat er een rookverbod geldt voor: Kantine, kleedkamers, bestuurskamer, scheidsrechters – kleedkamers, ballenhok, opslaghok, dug-out en langs het veld in functie van leider en/of coach.
 • Er worden geen tabaksproducten verkocht in de kantine

 

Alcoholregels:

 • Geen alcohol voor leiders, trainers, andere begeleiders en alle kaderleden voor of tijdens de uitoefening van hun functie
 • Geen alcohol in de kleedkamers

 

3. Ten aanzien van het sportcomplex

 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van hetsportcomplex.
 • Ieder verenigingslid dient zijn/haar medelid aan te spreken op zijn gedrag in het geval ditmedelid de ‘gedragsregels’ overtreedt.
 • Ieder verenigingslid, die een ernstige overtreding van de ‘gedragsregels’ constateert, meldtdit aan het bestuur.
 • Ieder lid dient bereid te zijn om enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt o.a. te denken aan: het verrichten van bardiensten, het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft; het verrichten van eenvoudige onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden. Fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemdeplaatsen gestald te worden.
 • Een ieder die niets te zoeken heeft in de gang van de kleedkamers kan worden verwijderd. Wachten kan ook in de kantine.
 • Het is niet toegestaan om glas en blik mee naar buiten te nemen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van plastic bekers.
 • Sc Overamstel kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en opgelopen verwondingen.

 

4. Ten aanzien van het gedrag in de kantine

 • Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 • Ieder is verplicht de tafel waaraan men heeft gezeten netjes achter te laten (opruimen van glaswerk, flesjes, blikjes en afval).
 • Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd.
 • Er wordt niet op tafels en stoelen gestaan, ook niet tijdens feesten!
 • Het is niet toegestaan om glaswerk en blikjes mee naar buiten te nemen.
 • Kantinemeubilair dient te allen tijden in de kantine te blijven.

 

5.Ten aanzien van het kunstgrasveld

 • Schoeisel

Op de training wordt gebruik gemaakt van schoeisel met een vaste zool voorzien van middel grote noppen of stripvormige noppen. Voorkeur voor dit type schoeisel is omdat voetbalschoenen met afschroefbare metalen of kunststofnoppen meer schade kunnen toebrengen aan het kunstgras dan schoeisel met een vaste nop. Verder is gebleken dat de schoen met de rubberen nop het beste tot zijn recht komt op een kunstgrasveld.

 • Toeschouwers

Het kunstgrasveld is alleen bestemd voor de spelers die een wedstrijd/training moeten spelen. Dit houdt in dat voor een ieder ander het verboden terrein is. De toeschouwers moeten achter de afrastering plaats nemen. De schoenen van de spelers moeten ook zo schoon mogelijk zijn, anders komt de rommel op het veld en dat tast de kwaliteit van de mat aan.

 • Algemeen

Gooi geen afval zoals sigaretten, kauwgom, etenswaren e.d. op het veld. Dit tast het veld aan!

Roken op het kustgrasveld alsmede in de aanwezige dug-outs is verboden.

 

6. Ten aanzien van de kleedkamers

 • Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels gebruikt te worden die buiten staan opgesteld
 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor een ordelijk achterlaten van de zijn/haar gebruikte

kleedkamer. De trainers en leiders dienen hierop toe te zien!

 • Papier, kauwgom en modder etc. worden in de daarvoor bestemde afvalbakken

gedeponeerd.

–      De haken in de kleedkamers zijn alleen om kleren aan op te hangen.
–      Met modder/water gooien in de kleedkamers is ten strengste verboden.
–      Het is verboden met een bal te gooien/voetballen in de kleedkamers
–      Het is verboden in de kleedkamers te roken.
–      Iedere speler behoort zich te houden aan de gemaakte indeling van de kleedkamers.
–      Het is niet toegestaan met voetbal- en/of andere schoenen op stoelen en/of banken te staan.
–      In de kleedkamers dient respect getoond te worden voor andermans eigendommen.
–      Toiletten dienen te allen tijden schoon achtergelaten te worden.

 

7. Ten aanzien van het gedrag op en rond het speelveld

– Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
– De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of met een schorsing.
– Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden niet uitgescholden (zie ook “het taalgebruik”).
– Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders en/of leiders verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het bestuur (o.a. ten behoeve van de rapportage KNVB).
– Op ‘gele kaarten voor ongepast gedrag’ kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
– De trainer/leider corrigeert “onjuist gedrag” van spelers; hij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met het bestuur.

 

8. Ten aanzien van materiaal gebruik

De verschillende materiaalkasten blijven opgeruimd en dienen, na gebruik, op slot gedaan te worden. De taak hier op toe te zien ligt in handen van leiders.
– Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
– De ballen, die over het hek, in de sloot of de begroeiingen worden geschoten, dienen direct te worden opgehaald.
– Onze spelers houden zelf het sportcomplex schoon. De bestuursleden zijn geen loopjongens of vuilnisophalers. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
– Het is de spelers verboden buiten de wedstrijdtijden op het grasveld te voetballen.

 

9. Ten aanzien van intimidatie

Onder intimidatie verstaan wij: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting – en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden en gewelddadig gedrag. Pesten wordt niet getolereerd.
– Het zal duidelijk zijn dat er geen grenzen zijn aan te geven, wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en we zijn hier als leden van SC Overamstel verantwoordelijk voor.

 

10. Ten aanzien van omgaan met elkaar

Wij gaan binnen SC Overamstel op een goede manier met elkaar om, dit houdt in dat, ingeval van een meningsverschil, het taalgebruik vooral op een normaal niveau blijft.
– Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd.

LET OP!!!! Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie: er lopen altijd kinderen rond welke onbehoorlijk gedrag gaan nadoen!

– Mocht er om wat voor redenen dan ook een meningsverschil ontstaan, bespreek dit dan in de daarvoor bestemde ruimte. Bespreek dit niet in de gangen, in de kantine; daar is het al druk genoeg.
– Benader altijd een ander op dezelfde manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden; je merkt dan dat het gesprek op een goede manier zal verlopen.
– omgang met vrijwilligers moet op een normale manier geschieden. Zij zijn er voor u en zij doen hun best om de gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

11. Ten aanzien van sportkleding

– Alle elftallen zijn verplicht te spelen in het SC Overamstel tenue.
– Indien de scheidsrechter beslist dat er in een reserve tenue gespeeld dient te worden moet dit altijd in overleg met het bestuur. Deze beslist welk tenue er wordt verstrekt.
– Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging c.q. hun sponsor.
– Schoenen worden buiten de deur schoongemaakt, op de daarvoor bestemde borstels, voordat de kleedkamers worden betreden.
– Zet voetbaltassen op de daarvoor bestemde plaatsen.
– Het is verplicht scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen en wedstrijden.

 

12. Ten aanzien van vernielingen

Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zal het bestuur passende maatregelen treffen tegen die persoon / personen en vervolgens rapportage uitbrengen aan het bestuur.
– De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en).
– Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijden aansprakelijk worden gesteld.
– Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald.

 

13. Ten aanzien van diefstal

Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal te allen tijden aangifte bij de politie worden gedaan.
– Desbetreffende perso(o)n(en) zal/zullen op voorhand door de vereniging worden geschorst.
– Totdat het bestuur hierover uitspraak heeft gedaan, zal aan desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd.

 

14. Ten aanzien van straffen en/of boetes

 Regels afspreken is één, regels handhaven is een ander probleem. Daartoe hoort in dit reglement ook een hoofdstuk over de handhaving van de regels. In de eerste plaats is een juiste naleving van de regels de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid moet van deze regels op de hoogte zijn. Dit lijkt mooi, toch zullen er afspraken moeten zijn van toezicht op de naleving van de regels. Dat betekent niet dat er een aantal leden moeten zijn die voor politieagent spelen. Elkaar wijzen op de regels moet!

Het niet schorsen van een speler om het/de elftal(len) voltallig te houden, is geen bestuursbeleid. Aan het bestuur is het om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:
– Het bestuur berispt de speler/verenigingslid bij overtredingen.
– Het bestuur kan taakstraffen opleggen.
– Het bestuur kan de speler ontzeggen actief mee te doen aan wedstrijden.
– Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden en trainingen
– Het bestuur kan de spelers/verenigingsleden voor een bepaalde tijd de toegang tot het sportcomplex ontzeggen
– Het bestuur maakt een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering om een speler/verenigingslid te royeren.