Gedragsregels

Voetbal is een fantastische sport, die miljoenen mensen dagelijks bezighoudt. Meestal verlopen de wedstrijden probleemloos en in een goede sfeer.

Om dit zo te houden is het belangrijk om te weten hoe je met elkaar om moet gaan en welke ‘spelregels’ er worden gehanteerd binnen en buiten het veld.

Iedereen moet zich bij SC Overamstel thuis kunnen voelen. Ongeacht de voetbalcapaciteiten of de culturele achtergrond. Een actieve en sportieve vereniging moet op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend worden als een aantrekkelijke club. De realiteit is dat er rondom de velden ook zaken gebeuren die het voetbal in een kwaad daglicht stellen. Het verenigingsbeleid is er op gericht excessen te voorkomen. Indien deze toch optreden, dan zullen er maatregelen moeten worden genomen.

 

 

 

Statuut waarden en normen

 

 

 

STATUUT WAARDEN EN NORMEN SC OVERAMSTEL

 1. Doelstelling van het statuut

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van S.C. Overamstel wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctiefbeleid te voeren. Ais ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd.

Kortweg gezegd:

Respect voor de ander,. Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Beleidskader: preventief en correctief optreden

 

Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component dient te zijn.

De uitwerking van beleid is weergegeven in het actieplan (bijlage) en het toezicht erop berust bij het bestuur van S.C. Overamstel.

De datum van de (officiële) inwerkingtreding is vastgesteld op de dag volgend op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 

 

 

 1. KNVB convenant

Bij de totstandkoming van dit statuut (gedragsregel) heeft het KNVB-convenant een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut.

 Het KNVB convenant luidt als volgt:

De ondertekenaars (KNVB, LBA, VVON, BZV, COVS):

 • stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;
 •  veroordelen elke vorm van verbaal en of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;
 •  benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetba1sport niet te schaden;
 •  zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetba1sport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
 •  stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport;
 • verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes.

 

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant vorm en inhoud te geven voldoen wij door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor onze vereniging en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.

 

 

 1. Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van en ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbaisport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen. Met betrekking tot het aldus te voeren sociaal-ethische beleid binnen onze vereniging geldt het vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

[highlight] De 7 gedragsregels van SC Overamstel[/highlight]

 

1. Accepteer besluiten van scheidsrechters

Aanvaard hun beslissingen. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden en probeer er verbetering in te brengen.

2. Alle leden en ouders van jeugdleden dragen hun steentje bij

Leden, en ouders van jeugdleden moeten bereid zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij va1t te denken aan hulp bij vervoer, eenvoudige onderhoud en of schoonmaakwerkzaamheden, opruimen enzovoort.

3. Ruim je afval zelf op

Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis en het sportvelden-complex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

4. Respecteer andermans eigendommen. Wat je stuk maakt, moet jezelf betalen

Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem / haar persoonlijk aangerichte schade c.q. Vernieling.

5. Respecteer elkaar pesten, onbehoorlijk taalgebruik en geweld willen we niet

Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten, plagen en discrimineren wordt niet getolereerd.

 6. Spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar

7. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag

Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

 

 

  1. Werkwijze

4.1 Verenigingskader is primair verantwoordelijk

In principe .blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

4.2 Bestuur (of commissie) eindverantwoordelijk voor naleving en acties

Het bestuur (of een commissie) zorgt voor naleving van het statuut en de gedragsregels. Als basis dient het actieplan wat als bijlage bij het statuut is opgenomen. Het bestuur kan naar eigen inzicht extra activiteiten ontplooien, indien zij dit nodig acht.

4.3 Onderzoek incidenten alleen bij ernstige situaties ter beoordeling aan bestuur

Het bestuur (of een daarvoor ingestelde Waarden en Normen commissie) wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet

structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure.

1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident

en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de

statuten en reglementen van KNVB en S.C. Overamstel.

2. Het incident en / of conflict wordt gemeld bij het bestuur, desgewenst met behulp van het

meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1.

3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur op grond van de

verenigingsstatuten het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene

wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.

4. Het bestuur (ofW&N-commissie) stelt de betrokkene zo spoedig mogelijk op de hoogte, welke

zaak aangaande hem/ haar aanhangig is gemaakt.

5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden.

6. Op zijn/haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld

een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de

aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van het bestuur of W&N-commissie. Het

bestuur (of cie) maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt deze ook toe

aan alle aanwezigen en bestuur.

7. Het bestuur stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast of een W&N-

commissie brengt advies uit aan het bestuur over de op te leggen straf.

8. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere

toelichting wenst op het advies van een eventuele W&N-comrnissie nodigt zij de commissie

daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de W&N-

commissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.

9. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep

mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende

Algemene Ledenvergadering.

10. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid van het

bestuur gepubliceerd in het clubblad.

 

 

 1. Sancties

 

5.1 Algemeen

Het .bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. De volgende sancties kunnen worden opgelegd door het bestuur.

 1. Berisping
 2. Uitsluiting van wedstrijden (of een bepaalde periode
 3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteite
 4. Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Schorsing betekent onder andere dat de persoon in kwestie het terrein van de vereniging ook niet meer mag betreden.

Tegen de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is derhalve eindoordeel.

Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscultuur te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

Voor het bepa1en van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen houdt het bestuur onder andere rekening met de door de KNVB gehanteerde tuchtreglement en strafopleggingen bij molestaties. Dit laatste overzicht is terug te vinden in bijlage 2.

Het bestuur beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc.) niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde dienen in principe als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur additionele sancties opleggen.

 

5.2 Wangedrag van leden

De vereniging zal straffen opleggen aan leden, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechtcr(s), asssitent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen de straffen variëren van een schorsing voor beperkte duur tot royement. In alle geva1len kan het bestuur van de vereniging het desbetreffende lid hangende de verenigingsprocedure met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen jegens een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de Tuchtcommissie van de KNVB bekend is gesteld, zal met het bepa1en van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening worden gehouden. De W&N-commissie in zijn uiteindelijk advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc.) immers niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier).

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van leden:

 • politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 • volledig mee te werken aan een politie-onderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte; – politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
 • zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en / of politie;
 • meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden aanhangig te maken bij de W&N-commissie of bestuur;

5.3 Wangedrag van niet-leden

De vereniging zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).

De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken,, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich

misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justítie.

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van niet-leden:

 • polítiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 • volledig mee te werken aan een politie-onderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte; – politiebíjstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
 • zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
 • de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
 • alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), (kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB onder opgave van getuigen.

 

 

 

 

 

Biilage 1:

 

 

Meldingsformulier incidenten en conflicten SC Overamstel

Ingezonden door

Naam:

Adres:

Woonplaats: Postcode

Tel.nr.:

 

 

Datum conflict / incident:

 

 

Bij het conflict / incident betrokken lid / leden die gedragsregels hebben overtreden:

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele getuigen.;

 

 

Datum ondertekening formulier:

Handtekening:

 

 

 

Dit formulier dient bij voorkeur binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de secretaris. Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging

 

Ahandelingsdatum: Paraaf

Ontvangst secretariaat ja/nee

Melding ontvankelijk

Ontvangst door bestuur/W&N cie Kennisgeving aan lid / leden

Ontvangst schriftelijk verweer

Mondelinge behandeling bestuur l W&N cie (Optie)Advies van W&N cie aan bestuur Sanctiebesluit door bestuur

Kennisgeving aan lid / leden door bestuur

Bijlage 2: Overzicht sancties

 

Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van de KNVB aan bij zogenaamde molestaties.

Het bestuur van S.C. Overamstel houdt bij het bepalen van de strafmaat mede rekening met de strafmaat die de KNVB hanteert en voor zover deze reeds niet door de KNVB zijn of zullen worden bestraft.

 

Omschrijving van het handelen: Strafoplegging

 

Alleen gepleegd Samen met anderen

 1. Belediging in woord en gebaar (gericht teen de persoon of tegen het team)

Eenvoudige belediging 4-6 wedstrijden 6-8 wedstrijden

Grove belediging (spuwen) 6-10 wedstrijden 8-12 wedstrijden

 

 

2. Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)

Eenvoudige bedreiging (Ik zie je nog wel) 6-8 wedstrijden 8-10 wedstrijden

 

Concrete bedreiging met geweld (Ik sla je straks in elkaar)

8-1O wedstrijden 4-6 maanden

3. Fysiek gewelddadig handelen

Handtastelijkheden 3-5 maanden

Trekken aan mededing, wegduwen – 6-10 wedstrijden 8-12 wedstrijden

Het gooien en / of trappen van voorwerpen

in de 8-12 wedstrijden 4-7 maanden

richting van anderen 3-5 maanden

 

 

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen, vechten

4-7 maanden 5-10 maanden

4. Mishandeling

Lichte vorm – geen letsel, wel pijn 1-2 jaar 2-3 jaar

Middelvorm – letsel (blauw oog) 2-3 jaar 3-4 jaar

Ernstige vorm – genezingsduur langer dan 10 dagen

3-4 jaar 4-5 jaar

 

Zware vorm – blijvend letsel voor altijd royement voor altijd royement

 

Hierbij dient ook bedacht te worden, dat naast de bestraffing van leden ook de vereniging door de KNVB bestraft kan worden indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:

– Een vereniging kan verantwoordelijk gesteld worden voor een overtreding, we1ke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (we1ke dan ook) be1deden;

– Een vereniging kan eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen van

toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid kan worden verweten.

Het referentiekader van sancties voor wangedrag en / of molestaties buiten het speelveld wordt hierop gebaseerd.

 

 

Bij1ae 3: Actieplan S.C. Overamstel

Voor de uitvoering en naleving van het statuut heeft het bestuur de volgende actiepunten benoemd.

1. Bekendheid gedragsregels en verenigingsbeleid

Periodiek gedurende het seizoen kenbaar maken van gedragsregels via het clubblad. Verder publiceren van gedragsregels op de club-website.

 

2. Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden

Het desgewenst voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe leden (en/of de ouders van jeugdleden) en tenminste het kenbaar maken van gedragsregels aan nieuwe leden via een bijlage bij het aanmeldingsformulier. De vereniging spreekt de intentie uit om een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren.

 

3. Andere verenigingen informeren

Bij overschrijving naar een andere vereniging informeren wij de betreffende vereniging over opgelegde sancties.

 

4. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers

Aan het begin van het seizoen het kader instrueren over de gedragsregels, het beleid van de vereniging en de rol die het kader heeft (eerste verantwoordelijk om leden aan te spreken).

 

5. Onderhoud /gesprek met individueel lid

Het oproepen van individuele leden door het bestuur voor een gesprek indien zijn of haar gedrag daartoe aanleiding geeft.

 

6. Aanstellen van geschikte wedstrijdcoördinatoren, Leiders, aanvoerders en trainers

 

7. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten door bestuur

Ter beoordeling aan het bestuur en alleen bij ernstige incidenten of veelvuldig overtreden van de gedragsregels.

 

8. Bevorderen dat leden en kader goed bekend zijn met de spelregels

 

9. Verenigingsscheidsrechters vermelden gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier Het kader stimuleert hen dat ook te doen.

 

10. Terughoudend bij berichtgeving over arbitrage

Bij berichtgeving in het cluborgaan en de media wordt erop toegezien dat terughoudendheid t.o.v. de scheidsrechter wordt betracht (respecteer beslissingen)

 

11. (Laten) toepassen van KNVB regels en richtlijnen

Gebruik maken van KNVB-publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters; en eventueel bezoeken van regio vergaderingen.

 

12. Evaluatie

Via de Algemene Ledenvergadering verantwoording afleggen over de uitgevoerde activiteiten en de ervaringen met de naleving van het statuut.

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de middenstip van Nederland

KNVB district West l

Overschiestraat 194, 1 062 XK Amsterdam Postbus 9202, 1 006 AE Amsterdam

TeI: 020 4879130 Fax: 020 4879140 Email: westl -oc@knvb nl

www. knvb. nl

 

Afdeling Ondersteuning Clubbesturen: Maak er gebruik van

Nadere vragen / informatie over de inhoud:

Adri Hoogeboom veldvoetbalregios 1 en 2 en zaalvoetbalregio 1 (020-4879136)

Guus Posthumus: veldvoetbalregios 3 en 4 en zaalvoetbalregio 2 ( 020-4879134)

Timo Reessink: veldvoetbalregios 5 en 6 en zaalvoetbalregio 3 ( 020-4879135)