ACTUEEL NIEUWS !

Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van SC Overamstel is een overeenkomst van 1 juli tot en met 30 juni van een kalenderjaar. 
  • Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op deze site of door het formulier op te halen bij de vereniging. 
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per email) te gebeuren voor 15 juni van het kalenderjaar. 
  • Overschrijving van of naar een andere vereniging dient schriftelijk (of per email) te te gebeuren voor 15 juni van het kalenderjaar

 

 

 

Aanmelden per e-mail: Mailof maak gebruik van het contactformulier

 

Het formulier hieronder uitprinten, invullen en inleveren bij het bestuur  kan ook natuurlijk.

 

MUTATIEFORMULIER SENIOREN                            

 SC OVERAMSTEL 

Nieuw lid          Nummer legitimatiebewijs:                             

                                           

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 Naam
Voornamen
Geboortedatum 
Adres
Woonplaats
Postcode
Telefoon  Mobiel:    06 –                                             Vast :
E-mailadres ____________________@__________________________
Soosrt lid Student / Scholier /  Senior / G voetballer  /
Zaterdagvoetbal  Team: 
Zondagvoetbal Team: 
G-Voetbal Team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE

Senioren € 200,00
Studenten € 185,00
G Teams  € 185,00
A-junioren € 135,00
B-junioren € 135,00
C-junioren € 110,00
D-pupillen €   95,00
E-pupillen €   95,00
F-pupillen €   80,00

MEENEMEN BIJ INSCHRIJVING:    

€15,=  (éénmalige administratiekosten) 

2 recente pasfoto’s

1 Kopie van legitimatiebewijs. (Rijbewijs/Paspoort/Identiteitsbewijs)

1 Kopie van bankafschrift of kopie van bankpas ingeval van automatisch incasso.  

 

CONTRIBUTIEBETALING:

O Geheel bij inschrijving, daarna vóór 1 september van ieder seizoen.

O Via automatische incasso in vier termijnen  (1 september, 1 oktober, 1 november en 1 december)

Voor automatische machtiging heb ik ter controle voor mijn bankgegevens een kopie van een afschrift, of mijn bankpas ingeleverd, en verklaar dat het saldo op mijn rekening toereikend zal zijn.

 

Handtekening: …………………………………

 

IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE:

Mutatie doorgegeven aan KNVB d.d.           _             _           .
Mutatie doorgegeven aan de secretaris d.d.           _             _
Mutatie verwerkt in de ledenadministratie d.d.           _             _
Formulier ontvangen d.d.           _             _

 

 

 

 

De betaling van de contributie door middel van incasso kan alleen via een automatische afschrijving bij bank of giro.

Hiervoor dient u onderstaande deel in te vullen en te ondertekenen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hierbij machtig ik, ondergetekende, Voetbalvereniging   SC Overamstel om in vier termijnen, te weten 1 september, 1 oktober, 1 november en 1 december van ieder voetbalseizoen, of bij latere inschrijving in een gestart voetbalseizoen, op de 1e van de eerste vier achtereenvolgende maanden, de contributie automatisch af te schrijven van: 

 

Naam bank : _____________________________  rekeningnummer: _____________________

 

Naam: __________________________________

Adres: __________________________________

Woonplaats:______________________________

Postcode: _______________________________

 

 

HANDTEKENING:_________________________

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

U heeft de bevoegdheid het incassobedrag binnen 30 dagen  (zonder opgave van reden) via uw bank terug te vorderen.